بزرگترین دمودی استارتاپ‌ها در ایران

ارزیابی و امتیاز دهی به یک استارتاپ توسط ده ها سرمایه گذار و در اختیار گذاشتن نتایج ارزیابی ها